%e0%bd%80%e0%bd%b4%e0%bd%93%e0%bc%8b%e0%bd%98%e0%bd%81%e0%be%b1%e0%bd%ba%e0%bd%93%e0%bc%8b%e0%bd%a0%e0%bd%96%e0%be%b2%e0%bd%b4%e0%bd%82%e0%bc%8b%e0%bd%94%e0%bd%a0%e0%bd%b2%e0%bc%8b%e0%bd%86%e0%bd%bc

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོར། སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཚོགས་བསྡུས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་པའི་ཆོས་རའི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ བགྲོ་གླེང་པ་༢༠༠ ལྷག་ཙམ་འཛོམས་ནས་ ཉིན་གྲངས་ལྔ་རིང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་ན་འཚོགས་ཡོད།

SONY DSC